Registrovať sa do Dateeo

Dátum narodenia

Zaujímam sa o:

Moja charakteristika:

Som uspešný muž

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Maecenas fringilla commodo dignissim. Phasellus at enim massa. Nulla lobortis ornare nibh sed iaculis. Proin hendrerit lacinia ullamcorper.

Hľadám úspešneho muža

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Maecenas fringilla commodo dignissim. Phasellus at enim massa. Nulla lobortis ornare nibh sed iaculis. Proin hendrerit lacinia ullamcorper.

Obchodné podmienky

Obchodné podmienky
Internetovej zoznamky DATEEO
prevádzkovanej prostredníctvom internetovej stránky www.dateeo.com

I. Úvodné ustanovenia a Vymedzenie pojmov

 1. Týmito Všeobecnými obchodnými podmienkami (ďalej aj “VOP“) sa riadia právne vzťahy medzi obchodnou spoločnosťou KUNDIS s.r.o., so sídlom Jarná 3040/10, 058 01 Poprad, IČO: 51 304 724, zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Prešov, oddiel: Sro, vložka č. 35758/P, DIČ: 2120668132, IČ DPH:SK 2120668132 (ďalej tiež ako “Prevádzkovateľ¨) a každou osobou, ktorá je používateľom služieb ponúkaných Prevádzkovateľom na Internetovej stránke Prevádzkovateľa.
 2. Kontakt na Prevádzkovateľa je: email: info@dateeo.com, telefónne číslo: 0904 114 645. Používateľ môže na komunikáciu s prevádzkovateľom využiť kontaktný formulár sprístupnený na internetovej stránke prevádzkovateľa v časti KONTAKT.
 3. Prevádzkovateľ je prevádzkovateľom elektronického systému prostredníctvom ktorého prevádzkuje internetovú zoznamku DATEEO na doméne s názvom www.dateeo.com (ďalej aj “Internetová stránka“).
 4. Poskytovateľom služieb ponúkaných na internetovej stránke je Prevádzkovateľ.
 5. Používateľom je každá fyzická osoba, ktorá spĺňa podmienky podľa týchto VOP, ktorá využíva služby poskytované Prevádzkovateľom a ktorá je zaregistrovaná na internetovej zoznamke Prevádzkovateľa a ktorá obdržala emailové oznámenie o registrácii.
 6. Službami sa rozumejú služby, ktoré Prevádzkovateľ ponúka prostredníctvom internetovej stránky – ide o služby internetovej zoznamky, ktorá umožňuje zaregistrovaným Používateľom prehliadať si profily a fotografie iných používateľov a využívať ďalšie služby, a to v závislosti od druhu členstva tak, ako stanovujú tieto VOP.
 7. Zmluvou sa rozumie zmluva medzi Prevádzkovateľom a Používateľom o využívaní služieb poskytovaných Prevádzkovateľom prostredníctvom internetovej stránky.
 8. Príslušným orgánom vykonávajúci dozor nad zákonnosťou v oblasti ochrany spotrebiteľa je:
  Inšpektorát Slovenskej obchodnej inšpekcie so sídlom v Prešove pre Prešovský kraj
  Obrancov mieru 6
  080 01 Prešov
  tel. č. 051/772 15 97
  fax č. 051/772 15 96
  Formulár na podávanie podnetov: https://www.soi.sk/sk/Podavanie-podnetov-staznosti-navrhov-a-ziadosti/Podajte-podnet.soi
 9. V prípade akýchkoľvek sťažností alebo podnetov, tie Používateľ môže adresovať aj priamo Prevádzkovateľovi, pričom odporúčame Používateľom, aby na zasielanie sťažností a podnetov Prevádzkovateľovi využili emailovú adresu Prevádzkovateľa: info@dateeo.com. Akákoľvek sťažnosť bude posúdená a vybavená do 10 pracovných dní v súlade s právnym poriadkom Slovenskej republiky. Pričom o jej vybavení informujeme spotrebiteľa rovnakou formou, akou spotrebiteľ sťažnosť alebo podnet Prevádzkovateľovi doručil.

II. Objednávka služieb – uzatvorenie zmluvy o poskytnutí služieb

 1. Používateľom služieb poskytovaných Prevádzkovateľom na internetovej stránke môže byť iba fyzická osoba, ktorá má minimálne 18 rokov.
 2. V prípade, že má fyzická osoba záujem využívať služby poskytované Prevádzkovateľom prostredníctvom internetovej stránky, musí sa na internetovej stránke zaregistrovať a vytvoriť si užívateľský účet. Registrácia na internetovej stránke Prevádzkovateľa sa považuje za návrh na uzatvorenie zmluvy.
 3. Po uskutočnení registrácie na internetovej stránke Prevádzkovateľa obdrží Používateľ potvrdzujúci email, obsahom ktorého je potvrdenie registrácie. Doručenie potvrdzujúceho emailu sa považuje za akceptáciu návrhu na uzatvorenie zmluvy a jeho doručením tak dochádza k uzatvoreniu zmluvy medzi Prevádzkovateľom a Používateľom.
 4. Zmluva sa uzatvára na dobu neurčitú.
 5. Zmluva môže zaniknúť keď tak stanovujú tieto VOP alebo príslušné právne predpisy.

III. Cena za služby a platobné podmienky – mužskí používatelia

 1. Cena služieb poskytovaných prostredníctvom Internetovej stránky sa riadi týmito VOP a závisí od členstva zvoleného Používateľom a od toho, či ide o mužského alebo ženského používateľa.
 2. Mužský používateľ si môže pri registrácii alebo kedykoľvek počas trvania zmluvy zvoliť jedno z nasledovných druhov členstva:
  • a) FREE ČLENSTVO
  • b) GOLD ČLENSTVO
  • c) PLATINUM ČLENSTVO
  • d) DIAMOND ČLENSTVO
 3. Mužský používateľ môže kedykoľvek počas trvania zmluvy zmeniť svoje členstvo. V prípade, že sa používateľ rozhodne pre vyššie členstvo (t. j. pre členstvo s vyšším mesačným poplatkom), vzniká mu členstvo momentom objednania členstva a úhradou ceny za predmetné členstvo. Platnosť každého GOLD ČLENSTVA, PLATINUM ČLENSTVA a DIAMOND ČLENSTVA je jeden mesiac a po jeho uplynutí dôjde k jeho automatickému a opakovanému obnoveniu na ďalší mesiac a k automatickému a opakovanému stiahnutiu ceny za zvolené členstvo z kreditnej karty Používateľa, a to až do momentu, keď Používateľ nezruší svoj účet spôsobom podľa týchto VOP alebo nezmení svoje členstvo alebo do momentu, kým jeho účet nebude zrušený prevádzkovateľom.
 4. Mužský používateľ môže kedykoľvek počas trvania zmluvy zmeniť svoje členstvo na nižšie členstvo (t. j. na členstvo s nižším mesačným poplatkom). V prípade, že sa používateľ rozhodne pre nižšie členstvo než aké je jeho aktuálne členstvo, zaniká jeho aktuálne členstvo uplynutím posledného dňa aktuálne prebiehajúceho mesačného obdobia platnosti členstva. Po uplynutí tohto obdobia už nedochádza k jeho automatickému obnoveniu, ako je to uvedené v bode 3 tohto článku, ale k začatiu nového jednomesačného členstva zvoleného Používateľom, ktoré sa následne obnovuje automaticky a opakovane (vrátane automatického a opakovaného sťahovania platieb za členstvo) ako je to uvedené v bode 3 tohto článku, až do momentu, keď Používateľ nezruší svoj účet podľa týchto VOP alebo nezmení svoje členstvo alebo do momentu, kým jeho účet nebude zrušený prevádzkovateľom.
 5. Základným platidlom je mena euro.
 6. Cena za služby sa považuje za uhradenú dňom pripísania peňažných prostriedkov na účet Prevádzkovateľa.
 7. Prevádzkovateľ je platcom DPH a teda všetky sumy budú uvedené vrátane DPH. Takto uvedená cena služby je finálna.
 8. Registráciou a voľbou členstva Používateľ uvedené ceny akceptuje. V cene za služby nie sú zahrnuté náklady na balné a dopravné, ani iné náklady súvisiace s dodaním služieb – vzhľadom k charakteru služieb však žiadne takéto náklady ani neexistujú a Používateľovi nad rozsah ceny za služby nebudú účtované žiadne takéto poplatky ani náklady a uvedené ceny služieb sú konečné a záväzné.

IV. Cena za služby – ženskí používatelia

 1. V prípade, že ide o ženského používateľa, tento používateľ získava pri registrácii automaticky základné členstvo, ktoré nie je spoplatnené žiadnymi poplatkami.
 2. Základné členstvo sa líši od FREE ČLENSTVA podľa čl. V bod 1 týchto VOP. Základné členstvo je určené výlučne pre ženských používateľov a sú s ním spojené všetky práva FREE ČLENSTVA uvedené v čl. V bode 1 týchto VOP. Okrem uvedeného môže ženský používateľ so základným členstvom, ktoré získava automaticky po registrácii, odosielať správy ostatným používateľom.
 3. Ženský používateľ, ktorý vyplní svoj profil pravdivo v celom rozsahu (100%) a ktorého profilová fotografia bude overená Prevádzkovateľom, automaticky získava PRÉMIOVÉ ČLENSTVO, (bez jeho ďalšieho určenia a špecifikácie) a to bezplatne, bez akýchkoľvek platieb a poplatkov. Jedinou podmienkou PRÉMIOVÉHO ČLENSTVA je vyplnenie používateľského profilu v celom rozsahu a overenie profilovej fotografie – po splnení uvedených podmienok dochádza k automatickému získaniu PRÉMIOVÉHO ČLENSTVA.
 4. S PRÉMIOVÝM ČLENSTVOM sú spojené všetky práva základného členstva. Profily ženských používateľov s PRÉMIOVÝM ČLENSTVOM sú označené Prevádzkovateľom ako prémiové, pričom tieto profily sú pri vyhľadávaniach uprednostňované pred ženskými profilmi so základným členstvom, čo znamená, že sa zobrazujú ako prvé (pred profilmi používateľov so základným členstvom).

V. FREE ČLENSTVO

 1. FREE ČLENSTVO je základným členstvom poskytovaným Prevádzkovateľom, ktoré nie je spoplatnené žiadnou sumou a s ktorým nie sú spojené žiadne iné poplatky. FREE členstvo je určené výlučne pre mužských používateľov.
 2. Používateľ, ktorý využíva FREE ČLENSTVO môže používať služby poskytované Prevádzkovateľom v obmedzenom rozsahu, v súlade s týmito VOP, a to:
  • a) Vytvoriť a upravovať svoj profil, vrátane nahrávania fotografií a uvádzania informácií o svojej osobe,
  • b) Prezerať a navštevovať svoj profil, ako aj profily iných členov,
  • c) Prijímať a čítať správy od iných členov,
  • d) Zmeniť svoje členstvo na iný druh členstva,
  • e) Zrušiť svoj účet,
  • f) Ignorovať iných používateľov,
  • g) Blokovať iných používateľov,
  • h) Nahlásiť iných používateľov.
 3. Používateľ, ktorý využíva FREE ČLENSTVO nie je oprávnený odosielať správy iným používateľom ani nijakým spôsobom odpovedať na prijaté správy od iných používateľov.

VI. GOLD ČLENSTVO

 1. GOLD ČLENSTVO je plateným členstvom s ktorým sú spojené všetky práva FREE ČLENSTVA. Okrem uvedeného môže Používateľ, ktorý má objednané a zaplatené GOLD ČLENSTVO odosielať správy ostatným používateľom.
 2. GOLD ČLENOM sa môže stať výlučne mužský používateľ a ustanovenia tohto článku sa nevzťahujú na ženských používateľov.
 3. Cena za GOLD ČLENSTVO pre mužských používateľov je 30,- EUR / mesiac a je splatná pri objednaní GOLD ČLENSTVA. Cenu za GOLD ČLENSTVO je možné platiť výlučne platobnou kartou prostredníctvom platobnej brány, pričom s úhradou ceny za členstvo nie sú spojené žiadne poplatky. Používateľ rovnako neplatí žiadne iné poplatky ani náklady.
 4. Daňový doklad bude Používateľovi doručený na ním uvedenú emailovú adresu do 48 hodín odo dňa pripísania peňažných prostriedkov na účet Prevádzkovateľa.
 5. GOLD ČLENSTVO sa od PLATINUM ČLENSTVA a DIAMOND ČLENSTVA odlišuje farebným rámom jeho fotografie, ktorá symbolizuje druh jeho členstva a popisom jeho členstva v jeho profile.
 6. V prípade, že v deň automatického obnovenia členstva nedôjde k úhrade ceny za členstvo (automatickým stiahnutím ceny členstva z účtu uvedeného Používateľom) nasledujúcim dňom zaniká objednané členstvo Používateľa a Používateľ získava FREE ČLENSTVO.

VII. PLATINUM ČLENSTVO

 1. PLATINUM ČLENSTVO je plateným členstvom s ktorým sú spojené všetky práva FREE ČLENSTVA. Okrem uvedeného môže Používateľ, ktorý má objednané a zaplatené PLATINUM ČLENSTVO odosielať správy ostatným používateľom.
 2. PLATINUM ČLENOM sa môže stať výlučne mužský používateľ a ustanovenia tohto článku sa nevzťahujú na ženských používateľov.
 3. Cena za PLATNINUM ČLENSTVO pre mužských používateľov je 50,- EUR / mesiac a je splatná pri objednaní PLATINUM ČLENSTVA. Pre ženských používateľov je PLATINUM členstvo bezplatné . Cenu za PLATINUM ČLENSTVO je možné platiť výlučne platobnou kartou prostredníctvom platobnej brány, pričom s úhradou ceny za členstvo nie sú spojené žiadne poplatky. Používateľ rovnako neplatí žiadne iné poplatky ani náklady.
 4. Daňový doklad bude Používateľovi doručený na ním uvedenú emailovú adresu do 48 hodín odo dňa pripísania peňažných prostriedkov na účet Prevádzkovateľa.
 5. GOLD ČLENSTVO sa od PLATINUM ČLENSTVA a DIAMOND ČLENSTVA odlišuje farebným rámom jeho fotografie, ktorá symbolizuje druh jeho členstva a popisom jeho členstva v jeho profile.
 6. V prípade, že v deň automatického obnovenia členstva nedôjde k úhrade ceny za členstvo (automatickým stiahnutím ceny členstva z účtu uvedeného Používateľom) nasledujúcim dňom zaniká objednané členstvo Používateľa a Používateľ získava FREE ČLENSTVO.

VIII. DIAMOND ČLENSTVO

 1. DIAMOND ČLENSTVO je plateným členstvom s ktorým sú spojené všetky práva FREE ČLENSTVA. Okrem uvedeného môže Používateľ, ktorý má objednané a zaplatené DIAAMOND ČLENSTVO odosielať správy ostatným používateľom.
 2. DIAMOND ČLENOM sa môže stať výlučne mužský používateľ a ustanovenia tohto článku sa nevzťahujú na ženských používateľov.
 3. Cena za DIAMOND ČLENSTVO pre mužských používateľov je 100,- EUR / mesiac a je splatná pri objednaní DIAMOND ČLENSTVA. Pre ženských používateľov je DIAMOND členstvo bezplatné . Cenu za DIAMOND ČLENSTVO je možné platiť výlučne platobnou kartou prostredníctvom platobnej brány, pričom s úhradou ceny za členstvo nie sú spojené žiadne poplatky. Používateľ rovnako neplatí žiadne iné poplatky ani náklady.
 4. Daňový doklad bude Používateľovi doručený na ním uvedenú emailovú adresu do 48 hodín odo dňa pripísania peňažných prostriedkov na účet Prevádzkovateľa.
 5. GOLD ČLENSTVO sa od PLATINUM ČLENSTVA a DIAMOND ČLENSTVA odlišuje farebným rámom jeho fotografie, ktorá symbolizuje druh jeho členstva a popisom jeho členstva v jeho profile.
 6. V prípade, že v deň automatického obnovenia členstva nedôjde k úhrade ceny za členstvo (automatickým stiahnutím ceny členstva z účtu uvedeného Používateľom) nasledujúcim dňom zaniká objednané členstvo Používateľa a Používateľ získava FREE ČLENSTVO.

IX. Ignorovanie, blokovanie a nahlásenie iných používateľov.

 1. Používateľ môže kedykoľvek počas trvania zmluvy zvoliť možnosť, že bude ignorovať iného používateľa, a to kliknutím na možnosť IGNOROVAŤ pri tomto používateľovi. Ignorovanie iného používateľa znamená, že tento používateľ môže používateľovi, ktorý zvolil možnosť jeho ignorovania aj naďalej posielať správy a navštevovať jeho profil vrátane fotografií a že používateľ, ktorý zvolil možnosť ignorovania iného používateľa tomuto ignorovanému používateľovi aj naďalej zasielať správy - používateľ, ktorý zvolil možnosť ignorovania iného používateľa však nedostáva žiadne upozornenia na to, že ignorovaný používateľ mu zaslal správu, prezerá si jeho profil alebo fotografie. Používateľ môže túto možnosť kedykoľvek zrušiť a to tak, že uvedeného používateľa, ktorého ignorovanie chce zrušiť, odstráni zo svojho zoznamu ignorovaných používateľov vo svojom profile v časti NASTAVENIA – IGNOROVANÍ UŽÍVATELIA).
 2. Používateľ môže kedykoľvek počas trvania zmluvy zvoliť možnosť zablokovania iného používateľa, a to kliknutím na možnosť ZABLOKOVAŤ pri tomto používateľovi. Blokovanie iného používateľa znamená, že momentom blokovania sa automaticky skryje všetka predchádzajúca vzájomná komunikácia týchto dvoch používateľov, ktorá nebude viditeľná ani pre blokovaného používateľa ani pre používateľa, ktorý zvolil možnosť zablokovania a že títo dvaja používatelia navzájom nevidia svoje profily, fotografie ani žiadne údaje a nemôžu si navzájom odosielať ani prijímať správy. Používateľ môže túto možnosť kedykoľvek zrušiť a to tak, že uvedeného používateľa, ktorého chce odblokovať, odstráni zo svojho zoznamu blokovaných používateľov vo svojom profile v časti NASTAVENIA – BLOKOVANÍ UŽÍVATELIA). Po ukončení blokovania bude automaticky sprístupnená všetka predchádzajúce vzájomná komunikácia obidvom používateľom, t. j. blokovanému používateľovi, ako aj používateľovi, ktorý možnosť blokovania zvolil.
 3. Používateľ môže kedykoľvek počas trvania zmluvy zvoliť možnosť nahlásenia iného používateľa, a to kliknutím na možnosť NAHLÁSIŤ pri tomto používateľovi. Nahlásenie iného používateľa je možné, ak má používateľ podozrenie, že tento iný používateľ porušuje podmienky stanovené týmito VOP alebo porušuje príslušné právne predpisy, a to najmä: • Vo svojom profile má uvedené nepravdivé informácie,
  • Má zverejnené fotografie tretích osôb, ktoré nie sú fotografiami používateľa a napriek tomu ich vydáva za svoje,
  • Obťažuje iných používateľov svojim nevhodným správaním, vulgarizmami alebo iným spôsobom,
  • Akýmkoľvek spôsobom propaguje tovary alebo služby tretích osôb alebo webové stránky a mobilné alebo webové aplikácie,
  • Z jeho strany dochádza k rozposielaniu SPAM-u, t. j. nevyžiadaných hromadných správ s rovnakým alebo podobným obsahom viacerým používateľom (minimálne desiatim)
 4. Nahlásených používateľov kontaktuje a preverí Prevádzkovateľ, ktorý je v prípade zistení, že používateľ porušuje tieto VOP, oprávnený bezodkladne zrušiť účet tomuto Používateľovi alebo jeho aktuálne členstvo. Nahlásený používateľ je povinný bezodkladne poskytnúť Prevádzkovateľovi všetku požadovanú súčinnosť a informácie – v opačnom prípade je Prevádzkovateľ oprávnený tiež bezodkladne zrušiť účet tomuto Používateľovi alebo jeho aktuálne členstvo.

X. Poskytnutie služieb, práva a povinnosti zmluvných strán

 1. Prevádzkovateľ poskytne službu v lehote a rozsahu v závislosti od konkrétnej objednávky Používateľa uskutočnenej prostredníctvom internetovej stránky Prevádzkovateľa. Lehota na poskytnutie služby začína plynúť odo dňa potvrdenia objednávky zo strany Prevádzkovateľa
 2. Prevádzkovateľ je povinný poskytnúť Používateľovi služby v objednanom rozsahu a včas, spolu s daňovými dokladmi, ktoré sa vzťahujú k objednávke a je povinný mu umožniť využívanie služieb v objednanom rozsahu v súlade so zákonom a týmito VOP.
 3. Používateľ je povinný pri registrácii uvádzať výlučne pravdivé údaje a informácie a je povinný ich pravidelne aktualizovať pri každej zmene týchto údajov. Všetky fotografie sprístupnené Používateľom na internetovej stránke musia obsahovať skutočné vyobrazenie Používateľa. V prípade, že fotografie sprístupnené Používateľom obsahujú aj tretie osoby nie je Používateľ takéto fotografie oprávnený zverejniť na svojom profile a sprístupniť tretím osobám, ak nedisponuje súhlasmi týchto osôb na sprístupnenie fotografie na internetovej stránky Používateľa.
 4. Internetová stránka Prevádzkovateľa neslúži na vyhľadávania a poskytovanie sexuálnych služieb a všetci Používatelia sú povinní rešpektovať uvedenú skutočnosť.
 5. Pri poskytovaní služieb nezodpovedá Používateľ za technické výpadky systému, ktoré neboli úmyselne spôsobené Používateľom ako ani za následok týchto technických výpadkov.
 6. Používateľ je povinný rešpektovať právne predpisy a tieto VOP.
 7. Používateľ je povinný na svoj profil nahrávať iba také fotografie a obsah, s ktorým je oprávnený nakladať.
 8. Používateľ je povinný na svojom profile uvádzať iba pravdivé informácie a je povinný tieto informácie pravidelne aktualizovať.
 9. Používateľ nie je oprávnený obťažovať iných používateľov, zasielať im nevhodný, násilný vulgárny, protizákonný alebo sexuálny obsah, ako ani zverejňovať nevhodný, násilný, vulgárny, protizákonný alebo sexuálny obsah na svojom profile. Používateľ nie je oprávnený zasielať iným používateľom spam, t. j. nevyžiadané a hromadné správy s rovnakým alebo podobným obsahom.
 10. Používateľ je povinný poskytnúť Prevádzkovateľovi všetku ním požadovanú súčinnosť súvisiacu s činnosťou Prevádzkovateľa podľa týchto VOP.
 11. Poskytovateľ je povinný strpieť overenie totožnosti Prevádzkovateľom. Prevádzkovateľ je oprávnený kedykoľvek overiť pravosť fotografie Používateľa, a to vo vzťahu ku ktorémukoľvek Používateľovi, a to aj opakovane. Prevádzkovateľ je oprávnený uskutočniť overenie pravosti fotografie Používateľa aj vtedy, ak o to Používateľ požiada. Overenie totožnosti Používateľa sa uskutoční tak, že Používateľovi bude pri overení jeho totožnosti automaticky vygenerovaný kód a následne zo strany Používateľa dôjde k vyhotoveniu jeho fotografie spolu s týmto kódom a k zaslaniu tejto fotografie Prevádzkovateľovi, ktorý uskutoční porovnanie tejto zaslanej fotografie s profilovou fotografiou Používateľa. V prípade, že prevádzkovateľ vyhodnotí tieto fotografie, resp. osobu na nich za totožnú, potvrdí overenie používateľa. V opačnom prípade je oprávnený zrušiť účet Používateľa. Pri používateľoch pri ktorých došlo k overeniu ich totožnosti spôsobom podľa tohto bodu, sa bude v ich profile zobrazovať informácia OVERENÝ UŽÍVATEĽ a to až do momentu, keď dôjde k zmene ich profilovej fotografie. Prevádzkovateľ prehlasuje, že fotografie zaslané mu Používateľom za účelom overenia totožnosti Používateľa budú bezodkladne po overení totožnosti Používateľa (bez ohľadu na výsledok overenia) vymazané a nebudú Prevádzkovateľom archivované, inak spracúvané ani s nimi nebude nakladané iným spôsobom. Predmetné fotografie sú zo strany Prevádzkovateľa použité výlučne jednorazovo, pri overení totožnosti Používateľa a nie sú ďalej spracúvané.
 12. V prípade porušenia týchto VOP alebo právnych predpisov zo strany Používateľa je Prevádzkovateľ oprávnený bezodkladne zrušiť účet Používateľa.
 13. Prevádzkovateľ je povinný poskytovať Používateľovi službu v ním zvolenom rozsahu a za dohodnutých podmienok, za čo má Prevádzkovateľ právo na dohodnutú odmenu.
 14. Používateľ je oprávnený kedykoľvek zrušiť svoj používateľský účet, a teda odstúpiť od zmluvy uzatvorenej s Prevádzkovateľom, a to kliknutím na možnosť zrušeniu účtu vo svojom profile. V takom prípade dôjde k úplnému a okamžitému zrušeniu účtu a vymazaniu profilu Používateľa vrátane všetkých informácií, fotografií a ďalších údajov a správ Používateľa s ďalšími používateľmi.

XI. Odstúpenie Používateľa od zmluvy bez uvedenia dôvodu

 1. Používateľ je oprávnený bez uvedenia dôvodu odstúpiť od zmluvy do 14 kalendárnych dní odo dňa uzavretia zmluvy o poskytnutí služby.
 2. Ak chce Používateľ toto právo využiť, je povinný odstúpenie od zmluvy oznámiť Prevádzkovateľovi najneskôr v posledný deň určenej lehoty alebo toto odstúpenie odovzdať na poštovú prepravu najneskôr v posledný deň lehoty a odoslať na adresu Prevádzkovateľa, ktorá je: KUNDIS s.r.o., Jarná 3040/10, 058 01 Poprad.
 3. Odstúpenie od zmluvy možno u Prevádzkovateľa uplatniť v listinnej podobe alebo v podobe zápisu na inom trvanlivom nosiči (napr. e-mail alebo prostredníctvom kontaktného formulára sprístupneného na internetovej stránke prevádzkovateľa v časti KONTAKT.). Uplatnenie odstúpenia od zmluvy je možné uskutočniť aj prostredníctvom Formulára na odstúpenie od zmluvy, ktorý je sprístupnený na webovej stránke Prevádzkovateľa. Používateľ je oprávnený od zmluvy odstúpiť aj ústne a to najmä jednoznačne formulovaným vyhlásením spotrebiteľa vyjadrujúce jeho vôľu odstúpiť od zmluvy. Odporúčame s Používateľovi aby v odstúpení od zmluvy uviedol dátum objednania služieb, službu, od ktorej odstupuje, meno a priezvisko, adresu a číslo účtu, na ktorý mu budú vrátené všetky platby, ktoré poskytol Používateľovi z odstupujúcej zmluvy (v opačnom prípade vráti Prevádzkovateľ Používateľovi platbu za službu rovnakým spôsobom, aký použil Používateľ pri svojej platbe).
 4. Odporúčame používateľom, aby v prípade odstúpenia od zmluvy využili kontaktný formulár sprístupnený na internetovej stránke prevádzkovateľa v časti KONTAKT.
 5. Odstúpením od zmluvy sú si zmluvné strany povinné vrátiť navzájom poskytnuté plnenia.
 6. Používateľ je oprávnený využiť formulár odstúpenia od zmluvy. Uvedený formulár je voľne prístupný k nahliadnutiu aj stiahnutiu na internetovej stránke Prevádzkovateľa v časti "Reklamačný poriadok".
 7. Prevádzkovateľ vráti zaplatené plnenie za služby do 14 dní odo dňa doručenia odstúpenia od zmluvy.
 8. Vzhľadom k charakteru poskytovanej služby, nevzniknú spotrebiteľovi v prípade odstúpenia od zmluvy žiadne osobitné náklady (ako by tomu bolo napríklad v prípade vrátenia tovaru).
 9. Spotrebiteľ nemôže odstúpiť od zmluvy predmetom ktorej je poskytnutie služby, ak sa jej poskytovanie začalo s výslovným súhlasom spotrebiteľa a spotrebiteľ vyhlásil, že bol riadne poučený o tom, že vyjadrením tohto súhlasu stráca právo na odstúpenie od zmluvy po úplnom poskytnutí služby, a ak došlo k úplnému poskytnutiu služby.

XII. Alternatívne riešenie sporov

 1. V prípade, ak Používateľ, ktorý je spotrebiteľ nie je spokojný so spôsobom, ktorým Prevádzkovateľ vybavil jeho reklamáciu alebo sa domnieva, že Prevádzkovateľ porušil jeho práva, má právo obrátiť sa na Prevádzkovateľa so žiadosťou o nápravu. Ak Prevádzkovateľ na žiadosť Používateľa podľa predchádzajúcej vety odpovie zamietavo alebo na takúto žiadosť neodpovie v lehote do 30 dní odo dňa jej odoslania Používateľom, Používateľ má právo podať návrh na začatie alternatívneho riešenia sporu podľa ustanovenia § 12 zákona č.391/2015 Z.z. o alternatívnom riešení spotrebiteľských sporov a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Príslušným subjektom na alternatívne riešenie spotrebiteľských sporov s Prevádzkovateľom je Slovenská obchodná inšpekcia alebo iná príslušná oprávnená právnická osoba zapísaná v zozname subjektov alternatívneho riešenia sporov vedenom Ministerstvom hospodárska Slovenskej republiky (zoznam je dostupný na stránke http://www.mhsr.sk/; Používateľ má právo voľby, na ktorý z uvedených subjektov alternatívneho riešenia sporov sa obráti. Používateľ môže na podanie návrhu na alternatívne riešenie svojho spotrebiteľského sporu použiť platformu pre riešenie sporov on-line, ktorá je dostupná na webovej stránke http://ec.europa.eu/consumers/odr/. Všetky ďalšie informácie ohľadne alternatívneho riešenia sporov medzi Prevádzkovateľom a Používateľom – spotrebiteľom vyplývajúcich zo zmluvy ako spotrebiteľskej zmluvy alebo súvisiacich so zmluvou ako spotrebiteľskou zmluvou sú uvedené na internetovej stránke Ministerstva hospodárstva SR www.mhsr.sk a v zákone č.391/2015 Z.z. o alternatívnom riešení spotrebiteľských sporov a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

XIII. Záverečné ustanovenia

 1. Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo na zmenu Všeobecných obchodných podmienok. Povinnosť písomného oznámenia zmeny Všeobecných obchodných podmienok je splnená umiestnením ich nového znenia na internetovej stránke Prevádzkovateľa. V prípade zmeny vo Všeobecných obchodných podmienkach, sa vzťah medzi Prevádzkovateľom a Používateľom riadi podľa Všeobecných obchodných podmienok platných a účinných pri uzatvorení zmluvy, a to až do momentu jej zániku.
 2. Tieto Všeobecné obchodné podmienky tvoria neoddeliteľnú súčasť Reklamačného poriadku, ktorý je sprístupnený na internetovej stránke Prevádzkovateľa.
 3. Tieto Všeobecné obchodné podmienky nadobúdajú platnosť a účinnosť ich zverejnením na internetovej stránke Prevádzkovateľa dňa 1. Februára 2021.
Prosím, čakajte...